Sólové kategorie a pravidla soutěže: 

Níže uvedené soutěžní kategorie mohou být sloučeny nebo rozděleny podle počtu přihlášených. Kategorie se budou otevírat, pokud se do dané kategorie přihlásí alespoň 3 účastníci (neplatí pro kategorie Choreo It!, Unique a Feedback Only, které budou otevřeny vždy při jakémkoliv počtu přihlášených).

1. Společné sólo Klasika/Show

 • Tanečnice tančí ve skupině na jednotnou choreografii a hudbu, kterou určí organizátor. Choreografie bude o délce max. 1 minuta.
 • Výukové video a hudba bude zaslána předem organizátorem v daném termínu. Pro každou věkovou kategorii je jiná choreografie, která odpovídá danému věku.
 • Tanečnice se naučí choreografii podle výukového videa a bude podle něj trénovat. S výukou a trénováním choreografie může pomáhat vedoucí nebo si soutěžící mohou pomáhat navzájem. Video je výukové, tzn. že obsahuje instrukci k naučení, nejedná se o pouze natočenou choreografii. 
 • Na soutěži budou tanečnice rozdělené do skupin po min. 2 a max. 5 účastnících a zatančí choreografii 2x po sobě.
 • Při tanci se tanečnice bude pohybovat pouze dopředu a dozadu, pohyb do strany je povolen pouze tak, aby tanečnice nekřížila prostor jiné tanečnici.
 • Lze se přihlásit do 2 stylových kategorií:
 • Společné sólo Klasika (klasická choreografie bez závoje)
 • Společné sólo Show (orientální tanec s show prvky a gesty, často na jinou než orientální hudbu, může se objevit nějaké téma či myšlenka)
 • Všechny tanečnice, které se přihlásí do této kategorie budou mít v případě zájmu možnost s touto choreografií vystoupit společně s Anniyou a hosty festivalu na večerní show. Tančit se bude opět skupinově spolu s určeným porotcem. Tento zájem je potřeba uvést do přihlášky k soutěži.
 • Tanečnice může i nadále choreografii využívat i po soutěži, podmínkou je uvedení autora choreografie, kterým je: Anniya. 

2. Choreo It!

 • Tanečnice obdrží v daném termínu od organizátora sestříhanou hudbu v délce v rozmezí 1:15 - 1:30 min. Hudba je jednotná pro celou věkovou kategorii. Tanečnice obdrží hudbu emailem a to ihned po zaslání přihlášky a po jejím zpracování organizátorem. Hudba bude zaslána na email uvedený v přihlášce. 
 • Soutěžící, která je v této kategorii přihlášená, si sama na hudbu zadanou organizátorem připraví vlastní choreografii. S tvorbou choreografie nesmí nikdo jiný pomáhat, lektor smí pouze dávat zpětnou vazbu či pomáhat při tréninku, choreografie však musí být celá vytvořená danou soutěžící, která bude s touto choreografií sama soutěžit. Choreografie by neměla vycházet či být silně inspirována jinou již vzniklou choreografií - v takovém případě se tato skutečnost může projevit v bodovém hodnocení.
 • Kategorie Choreo It! bude otevřena vždy a to i v případě menšího počtu přihlášených tanečnic. 
 • Lze se přihlásit do dvou stylových kategorií: 
 • Klasika (klasický orientální tanec) - Choreografie by měla správně interpretovat arabské rytmy, případně folklórní a jiné části, pokud se v hudbě vyskytují. Zvolené rekvizity by měly odpovídat klasickému orientálnímu tanci případně danému folklóru, pokud se v úryvku vyskytuje (např. vhodný závoj, saidi hole). V této kategorii se nevyskytuje čisté drum solo. Zvolený kostým by měl odpovídat věku a klasickému orientálnímu tanci. Nástup  na stage (on stage/off stage) tanečnice oznámí organizátorovi a to nejpozději do uzávěrky prezence 5.11. 2023. 
 • Fusion/Show - Tanečnice si na danou hudbu vymyslí vlastní téma, příběh či nápad, který si poté do hudby sama zpracuje. Může se jednat i pouze o fúzi několika tanečních stylů, nemusí se jednat o příběh. Orientální tanec by měl převažovat. Jsou povolené jakékoliv rekvizity, nesmí být použit živý oheň. Zvolený kostým by měl odpovídat věku. Název choreografie  a nástup  na stage (on stage/off stage) tanečnice oznámí organizátorovi a to nejpozději do uzávěrky prezence 5.11. 2023. 
 • Délka hudby: 1:15 - 1:30 min

3. Sólo Improvizace

 • Tanečnice obdrží v daném termínu od organizátora hudbu v nesestříhané délce (netýká se kategorie Profi). Na svůj výstup se tanečnice doma může připravit, hudbu naposlouchat, zkoušet improvizovat a zkoušet kombinace.
 • Na soutěži zazní zaslaná hudba v kratší sestříhané verzi, kterou na soutěži tanečnice uslyší poprvé a na ni bude tančit. Stříhání hudby může proběhnout na více místech, tj. nebude se jednat pouze o zkrácení skladby.
 • Na soutěži budou tanečnice rozdělené do skupin po min. 2 a max. 5 účastnících a budou na hudbu improvizovat společně.
 • Pokud je tanečnice součástí taneční skupiny, vedoucí na tuto hudbu NESMÍ předem připravit choreografii, veškerá práce by měla být na tanečnici. Vedoucí může dávat pouze základní instrukce a rady k improvizaci.
 • Tanečnice v kategorii Profi budou mít vlastní hudbu, kterou dopředu nebudou znát a budou na ni improvizovat až přímo na soutěži, kde ji uslyší poprvé.
 • Délka improvizace: cca 1 min
 • Styl: klasický orientální tanec bez rekvizit

4. Sólo vlastní choreografie

 • Tanečnice tančí na podiu samostatně s vlastní choreografií na vlastní hudbu.
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Stylové kategorie:
 • Klasický orientální tanec 
 • Tanec založen na klasickém a moderním stylu orientálního tance. Povoleny vokální i instrumentální skladby a rekvizity vhodné ke stylu tance. Samotné drum solo nepatří do této kategorie.
 • Folklór 
 • Tanec musí obsahovat charakteristické pohyby a rysy daného folklóru. Styl tance musí odpovídat vybranému stylu hudby. Kostým musí odpovídat vybranému stylu tance. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému folklóru. Do této kategorie nepatří styl Shaabi. 
 • Fusion/Show
 • Tanec založený na orientálním tanci s fusion či show prvky (fúze orientálního a jiného stylu tance a zároveň/nebo choreografie s příběhem/tématem, která dokáže zaujmout diváka). Orientální tanec by měl v choreografii převažovat. Povolen je jakkýkoliv styl hudby, jakákoliv rekvizita a jakýkoliv styl kostýmu odpovídající danému tématu. Nesmí se používat živý oheň. Do této kategorie patří i styl Shaabi. Do této kategorie patří i Tribal Fusion Style – v případě většího počtu přihlášených bude pro tento styl otevřena speciální kategorie. 
 • Bollywood
 • Tanec založen na klasickém i moderním indickém tanci. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu. Kostým musí odpovídat danému stylu tance.
 • Drum solo
 • Tanec interpretující orientální rytmy v dané skladbě. Povoleny jsou rekvizity odpovídající danému stylu tance.

5. Královna Habibi

 • Do této kategorie je automaticky zařazena každá tanečnice, která soutěží ve všech 3 sólových kategoriích, tj. v kategorii Společné sólo, Improvizace a Sólo vlastní choreografie. Není tedy nutné podávat další přihlášku do této kategorie.
 • Tanečnice znovu nesoutěží, ale bodové hodnocení poroty se za všechny 3 kategorie sečte a provede se celkové vyhodnocení všech tří kategorií a samostatné vyhlášení Královny Habibi pro daný ročník festivalu.
 • Soutěží-li tanečnice v 1 soutěžní kategorii vícekrát (např. má 3 sóla vlastní choreografie), počítá se tanečnici nejlepší dosažený bodový výsledek.
 • Královna Habibi se vyhlašuje pro každou věkovou kategorii.

6. Unique

 • Kategorie určená pro všechny jedinečné tanečnice, které se nebojí soutěžit i přes svůj fyzický či mentální handicap a rády by se nechaly porotou ohodnotit v této samostatné kategorii. Handicap bude organizátorovi sdělen v přihlášce – následně bude tato informace předána neveřejnou cestou porotě (handicap nebude sdělen divákům na soutěži). 
 • Kategorie je určená pro sóla/dua/tria, kde má minimálně jedna tanečnice fyzický či mentální handicap. 
 • Počet tanečnic: 1 - 3
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Kategorie je bez omezení stylu či věku – při větším počtu přihlášek bude rozděleno dle příslušných věkových či stylových kategorií. 
 • Tato kategorie bude otevřena vždy, a to i v případě menšího počtu přihlášených tanečnic. 
 • Datum konání kategorie: 
 • Pokud jsou všechny tanečnice v choreografii do 18 let (včetně) nebo jejich věkový průměr spadá do 18,9: choreografie bude zařazena do sobotního programu v soutěži dětí
 • Pokud v choreografii tančí tanečnice starší 18 let nebo jejich věkový průměr spadá nad 19,0: choreografie bude zařazena do nedělního programu soutěže dospělých 

7. Feedback Only

 • Nesoutěžní kategorie určená pro všechny sóla/dua/tria/skupiny, které nechtějí soutěžit, ale rády by znaly podrobnou zpětnou vazbu poroty na jejich tanec. 
 • V kategorii se neudělují ceny za 1.,2. a 3. místo, tanečnice obdrží pouze drobnou odměnu za účast a následně na místě v den konání kategorie obdrží zpětnou vazbu od porotce.  
 • Kategorie je bez omezení stylu či věku a nebude dále rozdělována. Délka choreografie není omezena. 
 • Tato kategorie bude otevřena vždy, a to i v případě menšího počtu přihlášených tanečnic.
 • Datum konání kategorie:
 • Pokud jsou všechny tanečnice v choreografii do 18 let (včetně) nebo jejich věkový průměr spadá do 18,9: choreografie bude zařazena do sobotního programu v soutěži dětí
 • Pokud v choreografii tančí tanečnice starší 18 let nebo jejich věkový průměr spadá nad 19,0: choreografie bude zařazena do nedělního programu soutěže dospělých  
 • Startovné v této kategorii je odlišné od klasického startovného!
 • Sóla: 100 Kč/choreografii
 • Dua/Tria: 150 Kč/choreografii
 • Skupiny (4 tanečnice a více): 50 Kč/tanečnici